Du an green town Binh Tan gia re, cung co the tham khao them tai Can ho Green Town Tai sao chon Cung cu Ascent Lakeside tu chu dau tu Hoa Binh Chung ta nen tim hieu ve phap ly can ho luxgarden de truoc khi lua chon mua can ho luxgarden la su lua chon chinh xac nhat. Ngoai ra nen chon hay tim hieu them du an can ho Ascent Lakeside hay co the tham khao them website tai Ascent Lakeside, hay tai chinh site web ve Lux gia re oi quan 7 ve can ho an cu duoc mong cho nhat https://canho-luxriverview.net, hay site nay noi ve du an quan 6Xem them can ho Viva Riverside. Cung nhu la du an Opal Tower dang duoc mong cho nhathttps://canhoopalcity.com Ben canh do, neu co co hoi nen tiem hieu them ve dat nen long hung City
STT Tên dữ liệu Số văn bản Ngày ký Người ký Tải về
 
1 Ban hành kế hoạch hành động quốc gia về BĐKH giai đoạn 2012-2020  1474/QĐ-TTg  05/10/2012  Thủ tướng:Nguyễn Tấn Dũng 
2 Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu   2139/QĐ -TTg  05/12/2011  Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng 
3 Nghị định về một số cách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với Biến đổi khí hậu  NĐ119/2016/NĐ-CP  23/08/2016  Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc 
4 Nghị Quyết Ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó...  08/NQ-CP  23/01/2014  Thủ tướng:Nguyễn Tấn Dũng 
5 Nghị quyết về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường  24-NQ/TW  03/06/2013  Ban chấp hành Trung ương 
6 Nghị Quyết về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về ứng phó biến đổi khí hậu ở đồng bằng Sông Cửu Long  853/NQ-UBTVQH13  05/12/2014  Chủ Tịch Quốc Hội: Nguyễn Sinh Hùng 
7 Phê duyệt “Chương trình khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020”,   172/QĐ-BKHCN  29/01/2016  Thứ Trưởng: Phạm Công Tạc 
8 Phụ lục của Quyết định 2359 - Phê duyệt hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính   2359/QĐ-TTg  22/12/2015  Thủ Tướng: Nguyễn Tấn Dũng  
9 Quyết đinh ban hành kế hoạch của Bộ NN&PTNT thực hiện kế hoạch hành động quốc gia BĐKH giai đoạn 2012 - 2020  66/QĐ-BNN-KHCN  11/01/2013  Bộ Trưởng: Cao Đức Phát 
10 Quyết định Ban hành khung chương trình hành động thích ứng với BĐKh của ngành NN&PTNT giai đoạn 2008 - 2020  2730/QĐ-BNN-KHCN  05/09/2008  Bộ Trưởng: Cao Đức Phát 
11 Quyết định năm 2013 hệ thống chỉ tiêu theo dõi giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn...  1778/QĐ-BTNMT  27/9/2013  Bộ Trưởng: Nguyễn Minh Quang 
12 Quyết định Phê duyệt các dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2012-2015  1651/QĐ-BTNMT  05/9/2013  Bộ Trưởng: Nguyễn Minh Quang 
13 Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh  1393/QĐ-TTg  25/09/2012  Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng 
14 Quyết định phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái...  799/QĐ-TTg  27/6/2012  Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải 
15 Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2012-2015  1183/QĐ-TTg  30/08/2012  Thủ tướng:Nguyễn Tấn Dũng 
16 Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015  1427/QĐ-TTg  02/10/2012  Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng 
17 Quyết định phê duyệt danh mục các đề tài khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2013 thuộc chương trình khoa học và công nghệ phục vụ...  1262/QĐ-BTNMT  08/08/2012  Thứ trưởng: Nguyễn Thái Lai 
18 Quyết định Phê duyệt dự án "Thích ứng với BĐKH cho phát triển bền vững nông nghiệp và nông thông vùng ven biển ĐBSCL  1263/QĐ-BNN-HTQT  29/05/2012   
19 Quyết định Phê duyệt đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với BĐKH giai đoạn 2013-2020”  2623/QĐ-TTg  31/12/2013  Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải 
20 Quyết định phê duyệt đề án giảm phát thải KNKKNK trong nông nghiệp, nông thông đến năm 2020  3119/QĐ-BNN-KHCN  16/12/2011  Bộ Trưởng: Cao Đức Phát 
21 Quyết định phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ cac-bon ra thị trường...  1775/QĐ-TTg  21/11/2012  Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng 
22 Quyết định phê duyệt đề cương thực hiện năm 2013 nhiệm vụ xây dựng các giải pháp kỹ thuật tổng hợp để quản lý và phát triển bền...  937/QĐ-BNN-KHCN  26/06/2013   
23 Quyết định Phê duyệt Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính   2359/QĐ-TTg  22/12/2015  Thủ Tướng: Nguyễn Tấn Dũng  
24 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020  403/QĐ-TTg  20/04/2014  Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải 
25 Quyết định Phê duyệt khung hướng dẫn lựa chọn ưu tiên đầu tư thích ứng với BĐKh trong quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  1485/QĐ-KHĐT  17/10/2013  Thứ Trưởng: Nguyễn Thế Phương 
26 Quyết định Phê duyệt khung ma trận chính sách chu kỳ 03 (năm 2011) thuộc Chuong trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC0  1410/QĐ-TTg  16/08/2011  Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải 
27 Quyết định phê duyệt Khung ma trận chính sách năm 2012 thuộc Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC)  1092/QĐ-TTg  16/8/2012  Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải 
28 Quyết định Phê duyệt Khung ma trận chính sách năm 2013 thuộc chương trình hỗ trợ ứng phó BĐKH (SP-RCC)  1628/QĐ-TTg  19/9/2013  Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải 
29 Quyết định phê duyệt Quy hoạch thủy lợi Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến 2050 trong điều kiện BĐKH, nước...  1397/QĐ-TTg  25/9/2012  Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng 
30 Quyết định phê duyệt Quy hoạch thủy lợi khu vực miền Trung giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện BĐKH, nước biển...  1588/QĐ-TTg  24/10/2012  Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng 
31 Quyết định phê duyệt Tiêu chí đánh giá dự án ưu tiên theo Chương trình hỗ trợ ứng phó với BĐKH (SP-RCC)  1719/QĐ-TTg  04/10/2011  PhóThủ tướng:Hoàng Trung Hải 
32 Quyết định Quyết định phê duyệt Khung ma trận chính sách 2014 thuộc SP-RCC  44/QĐ-TTg  08/01/2014  Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng 
33 Quyêt định thành lập tổ công tác chuẩn bị lồng ghép các hoạt động NAMAs  187/QĐ-BTNMT  21/02/2013  Thứ trưởng: Trần Hồng Hà  
34 Quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng INDC   119/QĐ-BTNMT  22/01/2015  Thứ trưởng: Trần Hồng Hà  
35 Quyết định Thành lập Ủy ban Quốc gia về Biến đổi khí hậu  43/QĐ-TTg  09/01/2012  Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng 
36 Quyết định Về việc đàm phán với quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) hiệp định tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan của...  2308/QĐ-TTg  28/11/2013  Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải 
37 Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án   2934/QĐ-BNN-HTQT  01/12/2011   
38 Quyết định về việc Thành lập ban công tác đàm phán của Việt nam về Biến đổi khí hậu   80/QĐ-TTg  12/01/2012  Thủ Tướng: Nguyễn Tấn Dũng  
39 Thông tư quy định về đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia  TT08/2016/TT-BTNMT  16/05/2016  Thứ trưởng: Chu Phạm Ngọc Hiển 
Có tổng số: 39 bản ghi